Voucher 29-64 (2016-17)

voucher-29-64

Voucher 29-64 (Επίδομα 2.600 €)


Ξεκίνησε το Νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ που αφορά σε 23.000 ανέργους, ηλικίας 29 έως 64 ετών, με κατάρτιση και χρηματοδοτούμενη απασχόληση.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

1.  Επαγγελματική συμβουλευτική

2.  Κατάρτιση 120 ωρών (Επίδομα 600€)

3.  Πρακτική άσκηση 500 ωρών, έως 5 μήνες, (Αμοιβή 2000€)

1. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Α. Επίδομα θεωρητικής κατάρτισης 600€

Β. Αμειβόμενη πρακτική άσκηση 5 μηνών ύψους 2000€

Γ. Δωρεάν Πιστοποίηση των αποκτούμενων γνώσεων


Χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων: Από 1/12/2016 έως 30/12/2016

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Το πρόγραμμα διαρθρώνεται σε δύο επίπεδα με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ανέργων ως προς:

1. Το επίπεδο εκπαίδευσης των ανέργων:

α) Άνεργοι που έχουν ολοκληρώσει βαθμίδες εκπαίδευσης από την υποχρεωτική έως τη δευτεροβάθμια.

β) Άνεργοι που έχουν ολοκληρώσει είτε προγράμματα μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (απόφοιτοι ΙΕΚ) είτε προγράμματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ).

2. Τους κλάδους εκείνους που παρουσιάζουν προοπτικές ανάπτυξης, οι οποίοι είναι:

Εμπόριο, Logistics, Έργα υποδομής και Τεχνικά επαγγέλματα, Τουρισμός, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Περιβάλλον-Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων, Τρόφιμα-Ποτά, Ενέργεια, Βιομηχανία και Αγροτικός Τομέας.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι:


Α. Γεννήθηκαν το έτος 1952 έως και το 1987

Β. Είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

Γ. Είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, μετα-δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

 

4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ  ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Τα κριτήρια μοριοδότησης για τις ομάδες ωφελουμένων όλων των κλάδων είναι κοινά και είναι τα ακόλουθα:

1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας.

2. Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (φορολογικό έτος 2015).

3. Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία η οποία αποδεικνύεται βάσει δικαιολογητικών.

4. Αναπηρία (σε ποσοστό 50% η οποία δεν πλήττει την ικανότητα για εργασία)

5. Ύπαρξη Προστατευόμενου/ων Τέκνου/ων ΑΜΕΑ (ανηλίκων ή/και ενηλίκων) 67% και άνω.

6. Οικογενειακή κατάσταση

7. Ηλικία

Υπολογίστε τα μόρια σας εδώ!

Στην μοριοδότηση το  ανώτερο όριο είναι  105 μόρια και  αναλύεται ως εξής:

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
1 Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας (Μέγιστος βαθμός: 40 μόρια)

 

Σημ. Για την μοριοδότηση της ανεργίας θα υπολογισθεί ως καταληκτική ημερομηνία του διαστήματος ανεργίας η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων

Συνεχόμενη Ανεργία 1 Μόριο ανά πλήρη μήνα
2 ΑΤΟΜΙΚΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015(Μέγιστος βαθμός: 30 μόρια)  

α) Ατομικό 0-3.500,00 ευρώ

β) Οικογενειακό 0-7.000,00 ευρώ

30
 

α) Ατομικό 3.501,00 -5.000,00 ευρώ

β) Οικογενειακό 7.001,00 – 10.000,00 ευρώ

25
 

α) Ατομικό  5.001,00 – 8.000,00ευρώ

β) Οικογενειακό 10.001,00-   16.000,00 ευρώ

20
 

α) Ατομικό  από 8.001,00 ευρώ και 12.000,00 ευρώ

β) Οικογενειακό από 16.001,00 ευρώ και 26.000,00 ευρώ

10
 

α) Ατομικό από 12.001,00 ευρώ και άνω

β) Οικογενειακό από 26.001,00 ευρώ και άνω

0
3 Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία, (πλήρους απασχόλησης, ανεξαρτήτως κλάδου και ειδικότητας) κατά τα τελευταία 10 έτη (Μέγιστος βαθμός: 25 μόρια) Έως 1 έτος 5 μόρια
Άνω του 1 έτους -5 έτη 15 μόρια
Άνω των 5 ετών 25 μόρια
4  

Αναπηρία (σε ποσοστό 50% και άνω και με ικανότητα για εργασία)(Μέγιστος βαθμός: 5 μόρια)

5 μόρια
5 Ύπαρξη Προστατευόμενου/ων Τέκνου/ων ΑΜΕΑ (ανηλίκων ή/και ενηλίκων) 67% και άνω(Μέγιστος βαθμός: 5 μόρια)

5 μόρια

(ανεξαρτήτως συνολικού αριθμού)

5. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πλαίσιο δράσης του προγράμματος έχει ως εξής:

Α. Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών.
Β. Συμβουλευτική υποστήριξη.
Γ. Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο των προγραμμάτων         κατάρτισης.
Δ. Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας συνολικής διάρκειας 500 ωρών, η   οποία δεν θα υπερβαίνει τους 5 μήνες.

Αποκλειστικά και μόνο για τα προγράμματα κατάρτισης σε ειδικότητες του Αγροτικού Τομέα η πρακτική άσκηση δύναται να πραγματοποιηθεί και σε επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Έλα στα SmartSchools!

Τα SmartSchools (Κέντρα Δια Βίου Μάθησης επιπέδου2) ως πάροχοι κατάρτισης και υλοποίησης της δράσης θα παρέχουν αναλυτική συνεχή ενημέρωση στους υποψήφιους για το περιεχόμενο και τους όρους συμμετοχής που ορίζει η σχετική πρόσκληση.

Τα Πιο Σύγχρονα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης επιπέδου 2 στην Ελλάδα.
Επικοινώνησε μαζί μας Τώρα!!

Παπάγου 19 Ζωγράφου | Τ 2107751457
Φιλοκτήτου 77 Ίλιον | Τ 2102635305
Αγ. Γεωργίου 4 Καματερό | Τ 2102321476

Δήλωσε συμμετοχή!!

Το όνομά σας (Υποχρεωτικό)

Το e-mail σας (Υποχρεωτικό)

Το τηλέφωνο σας (Υποχρεωτικό)

Θέμα

Κείμενο

Γιατί SmartSshool;

1. Τα SmartSchool αποτελούν Κέντρα Δια Βίου Μάθησης επιπέδου2, της υψηλότερης βαθμίδας πιστοποιημένων δομών του υπουργείου Παιδείας, που αφορούν στην άτυπη εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων.

2. Είναι τα πιο σύγχρονα εκπαιδευτικά κέντρα στην Ελλάδα, τηρώντας υψηλές προδιαγραφές, σε επίπεδο ποιότητας υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης αλλά και σε επίπεδο κτιριακών υποδομών (σύγχρονοι χώροι, εκπαιδευτικά μέσα, διαδραστικοί πίνακες, πρόσβαση σε ΑμΕΑ)

3.  Συνεργασία με χιλιάδες επιχειρήσεις

4.  Υψηλή ποιότητα εκπαιδευτικών υπηρεσιών, μέσω σύγχρονης τεχνολογίας και ανάπτυξης cloud συνεργατικών εργαλείων.

 

Η δράση διεκπεραιώνεται σε 3 στάδια:


Στάδιο 1: Συμβουλευτική

Προβλέπονται 2 ατομικές συνεδρίες υποστήριξης, για την επιλογή προγράμματος κατάρτισης.

Στάδιο 2: Κατάρτιση

Κατάρτιση:
Η κατάρτιση περιλαμβάνει συμμετοχή σε προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 120 ωρών σε θεματικά αντικείμενα εκπαίδευσης τα οποία προέκυψαν έπειτα από διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών των ωφελούμενων, βάση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους και τον ακριβή προσδιορισμό των προσόντων που είναι απαραίτητα για την εφαρμογή του ατομικού σχεδίου δράσης τους.

Το εκπαιδευτικό επίδομα ορίζεται στα 2600 ευρώ

Στάδιο 3: Αμειβόμενη πρακτική

Στο πλαίσιο της ενέργειας αυτής, οι συμμετέχοντες πρόκειται να απασχοληθούν σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, ως πρακτική άσκηση

Χρήσιμες πληροφορίες για τα Voucher

Τι είναι το Training Voucher;

ededf

Το Training Voucher (επιταγή κατάρτισης) αφορά στη παροχή δυνατότητας στους ανέργους να καταρτίζονται από πιστοποιημένους εκπαιδευτικούς φορείς και στη συνέχεια να απασχολούνται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις αποκτώντας εργασιακή εμπειρία με αξιόλογη αμοιβή

Κάτι πολύ σημαντικό: Η χρήση του Voucher δίνει τη δυνατότητα στους ωφελούμενους να επιλέγουν οι ίδιοι τη θεματική κατηγορία εκπαίδευσης και τον εκπαιδευτικό φορέα που θα εξασφαλίσει και την τοποθέτησή του στην ενδεδειγμένη επιχείρηση.

Τι ωφελούμαι από τα Voucher;

Συνήθως (σύμφωνα με προηγούμενα προγράμματα) προσφέρονται:

  • Θεωρητική εκπαίδευση
  • Πρακτική εξάσκηση στον Ιδιωτικό Τομέα
  • Εκπαιδευτικό επίδομα και αμοιβή απασχόλησης. 
  • Δυνατότητα πρόσληψης στην επιχείρηση που έγινε η πρακτική εξάσκηση.

Ποιος χρηματοδοτεί τα Vouchers;

Οι δράσεις αυτές χρηματοδοτούνται από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους στοχεύοντας αφενός στην οικονομική ενίσχυση των ανέργων και αφετέρου στη μείωση της ανεργίας

Πως συμμετέχω στα Voucher και ποια είναι τα κριτήρια επιλογής;

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Βασικά κριτήρια επιλογής συνήθως είναι ο χρόνος ανεργίας, το εισόδημα, η ηλικία  και η συμμετοχή σε προηγούμενο πρόγραμμα.

 

Ποιος μπορεί να ωφεληθεί από τα Vouchers;

Τα παρεχόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα απευθύνονται σε όλους τους  ενήλικες,  άνεργους, δίαφορων ηλικιακών ομάδων, ανεξάρτητα από φύλο, μορφωτικό επίπεδο, χώρα καταγωγής, θρησκεία, τόπο διαμονής.

Ποιος υλοποιεί τα προγράμματα απασχόλησης;

Υλοποιούνται μέσω των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης που είναι οι μόνες πιστοποιημένες δομές του υπουργείου παιδείας.

espa-2014-2020
OAED
EUrope
top
Think Smart... Learn Smart!